NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 czerwca 2024

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Wykształcenie wyższe.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • Preferowane doświadczenie w pracy związanej z prowadzeniem sekretariatu (mile widziane doświadczenie w placówce oświatowej).
 • Znajomość przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego.
 • Znajomość przepisów w zakresie funkcjonowania placówki oświatowej oraz umiejętność ich interpretacji i stosowania w praktyce, w tym:
 1. Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe, ustawa o pracownikach samorządowych;
 2. Rozporządzenia MEN: w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych; w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające  w  publicznych  poradniach  psychologiczno-pedagogicznych;
 • Biegła umiejętność obsługi komputera oraz dobra znajomość oprogramowania biurowego.
 • Biegłość w redagowaniu pism urzędowych.
 • Predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Organizowanie pracy sekretariatu.
 • Prowadzenie registratury zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • Przyjmowanie i rejestracja dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni.
 • Redagowanie i przepisywanie pism, sporządzanie dokumentów wydawanych przez Poradnię.
 • Bieżące prowadzenie księgi korespondencyjnej (odbiór korespondencji przychodzącej, rejestrowanie i znakowanie pism wychodzących, wysyłanie poczty).
 • Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do składnicy akt.
 • Przygotowywanie i opracowanie danych do sprawozdań z działalności placówki.
 • Przygotowywanie i wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej.
 • Udział w przeprowadzaniu inwentaryzacji rocznej.
 • Bieżące zapoznawanie się ze zmianami przepisów dotyczących powierzonych obowiązków.
 • Prowadzenie obowiązujących w poradni ewidencji i rejestrów wniosków, opinii i orzeczeń.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora lub wicedyrektora placówki.
 • Współpraca z pracownikami Poradni. 

Informacje dodatkowe:

 • Warunki pracy:

praca biurowa w wymiarze 1/1 etatu (40 godzin tygodniowo), umowa o pracę,

praca wymaga obsługi komputera powyżej 4 godzin na dobę,

większość czynności będzie wykonywana w pozycji siedzącej; praca wymagająca samodzielnego i terminowego wykonywania zadań, przyjmowania i przetwarzania dużej ilości informacji oraz obsługi urządzeń biurowych.

 • Miejsce wykonywania pracy: siedziba Poradni w Ślesinie, 62-561 Konin, ul. Żwirki i Wigury 55; II piętro, budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (wzór - załącznik 1).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
 • Opatrzone własnoręcznym podpisem:
 1. Oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (załącznik 2),
 2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik 2),
 3. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik 2),
 4. Oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią (załącznik 2),
 5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku (załącznik 3).
 • Kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego dodatkowymi wymaganiami (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje).
 • Dane kontaktowe wskazane przez kandydata.

 

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza zakres ustawy, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (załącznik 4). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, wynosił więcej niż 6%.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie (w sekretariacie) Poradni lub przesłać pocztą na adres: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie, ul. Żwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin,  w  zamkniętej   kopercie   z   dopiskiem   „Nabór   na   wolne   stanowisko   urzędnicze –  referent w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie”, w terminie do 9 lipca 2024 r. do godziny 14 00 (w przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data  stempla pocztowego).

Oferty niekompletne, niespełniające wymagań, przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie http://www.ppppslesin.pl/bip/  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Poradni.

 

UWAGA:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru, dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin, reprezentowana przez Dyrektora.
 • W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu ogólnego:
  63 270 59 88 lub pod adresem e-mail: iod@ppppslesin.pl.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta:
 • na podstawie art.6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku – w zakresie, o którym mowa w art. 221 Kodeksu pracy, w pozostałym zakresie — na podstawie art.6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia.
 • Dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 4 miesiące od zakończenia naboru.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi  wzięcie udziału w procesie – naboru.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie
Data utworzenia:2024-06-28
Data publikacji:2024-06-28
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Mazurek
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:31