NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Księgowa - ½ etatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 lutego 2023

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub inne wyższe pod warunkiem ukończenia kierunkowych studiów podyplomowych.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • Preferowane doświadczenie w pracy związanej z finansami publicznymi (mile widziane doświadczenie w placówce oświatowej minimum roczne).
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i innych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie placówki oświatowej oraz umiejętność ich interpretacji i stosowania w praktyce, w tym:
 1. Kodeks pracy,
 2. Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe,
 3. Ustawy: o finansach publicznych, o rachunkowości, o pracownikach samorządowych.
 4. Znajomość zagadnień księgowości budżetowej.
 • Biegła umiejętność obsługi komputera oraz dobra znajomość oprogramowania biurowego.
 • Biegłość w redagowaniu pism urzędowych.
 • Predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Organizacja, prowadzenie i rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników poradni zgodnie z ustawą,
 • Prowadzenie i rozliczanie ZFŚS,
 • Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych,
 • Dokonywanie przelewów bankowych,
 • Naliczanie list płac nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi,
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń wg list płac,
 • Rozliczanie godzin ponadwymiarowych,
 • Rozliczanie absencji chorobowej pracowników,
 • Wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracownikom,
 • Prowadzenie dokumentacji wynagrodzeń, absencji chorobowej,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia, księgozbioru i majątku poradni,
 • Prowadzenie rejestru  zawartych umów, bieżąca weryfikacja składanych zamówień  i dokonywanie zakupów,
 • Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do GUS, PFRON.
 • Bieżąca współpraca z główną księgową, z samodzielnym referentem prowadzącym sprawy kadrowe,
 • Wykonywanie innych prac służbowych zleconych przez główną księgową i Dyrektora Poradni.

Informacje dodatkowe:

 • Warunki pracy:
 • praca biurowa w wymiarze 1/2 etatu (20 godzin tygodniowo), umowa o pracę,
 • praca wymaga obsługi komputera do 4 godzin na dobę,
 • większość czynności będzie wykonywana w pozycji siedzącej; praca wymagająca samodzielnego i terminowego wykonywania zadań, przyjmowania i przetwarzania dużej ilości informacji oraz obsługi urządzeń biurowych.
 • Miejsce wykonywania pracy: Filia Poradni w Koninie, 62-510 Konin, ul. Poznańska 74; pierwsze piętro, budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (wzór - załącznik 1).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
 • Opatrzone własnoręcznym podpisem:
 1. Oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (załącznik 2),
 2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik 2),
 3. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik 2),
 4. Oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią (załącznik 2),
 5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku (załącznik 3).
 • Kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego dodatkowymi wymaganiami (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje).
 • Dane kontaktowe wskazane przez kandydata.

 

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza zakres ustawy, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (załącznik 4). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, wynosił mniej niż 6%.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie (w sekretariacie) Poradni lub przesłać pocztą na adres: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie, ul. Żwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin,  w  zamkniętej   kopercie   z   dopiskiem   „Nabór  na  wolne   stanowisko   urzędnicze księgowa w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie”,
w terminie do 24 lutego 2023 r. do godziny 14 00 (w przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data  stempla pocztowego).

Oferty niekompletne, niespełniające wymagań, przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie http://www.ppppslesin.pl/bip/  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Poradni.

 

UWAGA:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru, dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin, reprezentowana przez Dyrektora.
 1. W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu ogólnego:
  63 270 59 88 lub pod adresem e-mail: iod@ppppslesin.pl.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowej:
 • na podstawie art.6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku – w zakresie, o którym mowa w art. 221 kodeksu pracy,
 • w pozostałym zakresie — na podstawie art.6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia.
 1. Dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 4 miesiące od zakończenia naboru.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi  wzięcie udziału w procesie – naboru.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.                                                                             

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie
Data utworzenia:2023-02-14
Data publikacji:2023-02-14
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Mazurek
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:552